รู้หรือไม่ว่าการถวายสังฆทานชะลอมและบวชชีพราหมณ์มีข้อห้าม

รู้หรือไม่ว่าการถวายสังฆทานชะลอมและบวชชีพราหมณ์มีข้อห้าม

รู้หรือไม่ว่าการถวายสังฆทานชะลอมและบวชชีพราหมณ์มีข้อห้าม การทำบุญเป็นกิจกรรมที่ดีและควรทำ แต่ควรทำด้วยความถูกต้องและเหมาะสม เพื่อไม่ให้เป็นการขัดต่อหลักพระพุทธศาสนาและจารีตประเพณีของสังคม บทความนี้จะพามาดูข้อห้ามของการถวายสังฆทานชะลอมและบวชชีพราหมณ์ จะมีอะไรบ้างไปชมกันเลยค่ะ

สังฆทานชะลอม ชะลอมสังฆทาน ชุดสังฆทานชะลอม กระเช้าสังฆทาน สังฆทาน ชุดสังฆทาน ชะลอมสังฆทานราคา สังฆทานบุญ

ข้อห้ามในการบวชชีพราหมณ์

สำหรับข้อห้ามในการบวชชีพราหมณ์นั้น ไม่ได้กำหนดไว้ในกฎมหาเถรสมาคม แต่ตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาแล้ว บุคคลที่จะบวชชีพราหมณ์ได้นั้น จะต้องเป็นผู้ที่มีจิตใจตั้งมั่นในธรรม มีความตั้งใจจริงที่จะปฏิบัติธรรม และมีความบริสุทธิ์สะอาดทั้งกาย วาจา ใจ

ตามกฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ 24 (พ.ศ.2556) ว่าด้วยพิธีการบวชวชและบรรพชา มีบทบัญญัติห้ามมิให้บวชแก่บุคคลดังต่อไปนี้

 1. บุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากบิดามารดาหรือผู้ปกครอง
 2. บุคคลที่มีจิตฟั่นเฟือน สติไม่ดี หรือเป็นโรคจิต
 3. บุคคลที่มีโรคติดต่อร้ายแรง
 4. บุคคลที่เป็นผู้มีภริยาหรือมีสามี
 5. บุคคลที่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว
 6. บุคคลที่เป็นผู้มีคดีอาญาที่ยังอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาล
 7. บุคคลที่เป็นผู้มีโทษจำคุกหรือถูกจำคุกอยู่

นอกจากนี้ ยังมีข้อห้ามบางประการที่วัดหรือพระสงฆ์ผู้บวชชีพราหมณ์ให้อาจกำหนดขึ้นเอง เช่น ห้ามผู้ที่อยู่ระหว่างการแต่งงานหรือมีความสัมพันธ์ฉันท์สามีภรรยา ห้ามผู้ที่ดื่มสุราหรือเสพยาเสพติด ห้ามผู้ที่ทำงานในอาชีพที่ผิดศีลธรรม เป็นต้น

สังฆทานชะลอม ชะลอมสังฆทาน ชุดสังฆทานชะลอม กระเช้าสังฆทาน สังฆทาน ชุดสังฆทาน ชะลอมสังฆทานราคา สังฆทานบุญ

ข้อควรคำนึงในการถวายสังฆทานชะลอม

ในการถวายสังฆทานชะลอมนั้น ไม่ถือว่ามีข้อห้ามที่ชัดเจน แต่เป็นเพียงหลักการที่ควรหลีกเลี่ยงและควรระมัดระวังในการถวายเพียงเท่านั้น

 • ควรถวายของที่มีประโยชน์และจำเป็นแก่พระสงฆ์ เช่น ของใช้ที่จำเป็น เช่น สบู่ ยาสีฟัน ยาสระผม แปรงสีฟัน ยารักษาโรค เป็นต้น ของใช้สำหรับทำวัตร เช่น ธูปเทียน ดอกไม้ อุปกรณ์ทำวัตร เป็นต้น ของใช้สำหรับการศึกษา เช่น หนังสือธรรมะ ตำราเรียน เป็นต้น
 • ควรถวายของที่มีคุณภาพดี
 • ควรถวายของที่สะอาดและปราศจากเชื้อโรค
 • ควรถวายของที่สดใหม่

ดังนั้นบุคคลที่ประสงค์จะบวชชีพราหมณ์และถวายสังฆทานชะลอมจึงควรศึกษาข้อห้ามต่าง ๆ เหล่านี้ให้เข้าใจก่อน เพื่อจะได้เตรียมตัวให้พร้อมสำหรับการปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้องเหมาะสม

บทความที่เกี่ยวข้อง

หากท่านใดไม่มีเวลาไปหาซื้อของทำบุญหรือสนใจสังฆทานชะลอมที่มีแต่ของคุณภาพ สนใจถวายสังฆทานด้วยชุด สังฆทานชะลอม สังฆทานยาแบบชะลอม ชุดสังฆทานชะลอมพร้อมพวงมาลัย ย่านนนทบุรี ศิรินันท์มงคลผู้จัดจำหน่ายสังฆทาน ชุดสังฆทานหลากหลายรูปแบบ โดยชุดสังฆทาน สังฆทานชะลอม สังฆทานยาแบบชะลอม ชุดสังฆทานชะลอม กระเช้าสังฆทานของศิรินันท์มงคลนั้น จัดตกแต่งด้วยความประณีตและคัดสรรสิ่งของในชุดสังฆทานที่มีคุณภาพ พระสงฆ์สามารถนำสิ่งของในชุดสังฆทานไปใช้ประ